2012. április 6., péntek

Nagypéntek: Passió

A nagyhét minden esti istentisztelete után próbára ment Anya Judival. Ma este a belvárosi unitárius templomban a gyülekezet pár tagja operaénekesek (szólisták) segítségével előadták a Passiót.
"Az 1957-ben kiadott passió kidolgozásánál több száz éves passiónkhoz alkalmazkodtunk. Szövegét a négy evangélium alapján rövidebb, egységes és összefüggő formában dr. Erdő János és Lőrinczi László állította össze. Zenei részét az ősi melódia megtartásával szóló előadásra vagy 15—20 személy közreműködésével való előadásra dolgoztam fel. Előadása lehet orgona- vagy harmóniumkísérettel, vagy kíséret nélkül. Több énekessel való előadásánál a megszemélyesítő szerepeket, iránt: Jézus, elbeszélő evangélista (narrátor), Péter, Júdás, főpap, Pilátus és százados, külön-külön személy, míg a tömeget (turba) háromszólamú férfikar énekli. A passiót rövid orgona-előjáték és bevezető kar előzi meg. Ilyen eltérés a régitől még a Korái-betét és a befejező kar.
(...) Az unitárius passiónál éppen azt értékelik, hogy az a középkorból örö­költ gregorián korális dallam-hagyományt őriz, ami Európában egyedül­álló jelenség. Érthető, hiszen ha bizonyos szertartások időnként a fejlődés és tisztább felfogás következtében át is alakultak, a passióéneklés nagy-pénteki szertartásunk mindmáig élő szokásgyakorlata maradt. Gyüleke­zeteink mindig szerették és szeretik ma is hallgatni a passiót, — ne hagy­juk feledésbe menni a hagyományos unitárius passió éneklését." Péterffy Gyula

Nincsenek megjegyzések: